Kasteel Schuilenburg en gebouwen

1125
1e vermelding Schuilenburg in oorlog tussen Hendrik V en de hertog van Saksen.

voor 1200
Bouw eerste huis getuige de tekst van het koopcontract van 1339: “Van ons en onse voorvaderen furlange ruste lick en vredelick beseten sijn”. (Uit deze tekst lijkt 3 – 4 generaties (zoon; vader; grootvader/overgrootvader) aannemelijk x 40 jaar).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 24).

1339
Johan van der Molen verkoopt het Huis ter Molen.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 3).

1381
Schuilenburg gesloopt door de bisschop van Utrecht.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 75).

1394
Herbouw Huis ter Molen.
Bron: De Havezaten in Salland en hun bewoners.

1528
Huis ter Molen in puin.
(waarschijnlijk door Karel van Gelre voor de verplichte overdracht aan Karel V. Bij wijze van wraak?! Conclusie getrokken uit de herbouw in 1534 en de beschreven overdracht).
Bronnen: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 77) en De Havezaten in Salland en hun bewoners.

1534
Herbouw Huis ter Molen.
Bron: De Havezaten in Salland en hun bewoners.

1552
Vermelding kapel op Schuilenburg (Ook vicaris woont op Schuilenburg.)
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 109).

1585
Schuilenburg in brand gestoken.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 78).

1591
Schuilenburg moest worden gesloopt.
Bron: Nederland in vroegertijd (blz. 37)
Vermoedelijk niet gebeurd, omdat bij het volgende jaartal het huis weer wordt ingenomen.

1606
Schuilenburg weer ingenomen door de vijand.
Bron: Nederland in vroeger tijd (blz. 37).

1610
1e vermelding schaapskooi bij Schuilenburg (bij het 1e Bouwhuis ?!). In doopregister staat vermelding “Jacob, gewesener bouwmeister zur Schulenborgh im Schapsschot..”)
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 115).

1624
1e concrete melding 1e Bouwhuis. In doopregister staat vermelding “Jacob in ’t Bouhus te Schulenborgh …”
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 115).

1635
“Verandering in de route of heerbaan” (betalingskantoor binnen Schuilenburg getrokken. Weg gaat dus nu buiten de gracht om over het huidige tracé en de parkeerplaats).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 72). Jaartal (1835) abusievelijk verkeerd vermeld?

1642
Melding “Rotgers aan de kolk” (boerderij ten noorden van Schuilenburg. Onduidelijkheid bestaat over de plaats. Is dit nu nr. 39 of 37)? In 1642 was de kolk bij de Schuilenburgerbrug er nog niet, maar wel de kolk bij de Molenbrug! Beide boerderijen moeten al bestaan, getuige ook een kaart uit die tijd. Op kaarten uit latere tijd ontbreekt nr. 39)
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 183.)

1648
Schuilenburg “out, slegt en bouwvallig”. Waarde was toen f 114.500,-.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 87).

1675
Bouw herberg aan de kolk.
Conclusie uit de conclusie dat de Schuilenburgerbrug pas na 1661 en 1669 is aangelegd en de data genoemd op blz. 183 in De havezate Schuilenburg en de Reggevallei.

1675
Restant Schuilenburg met 3 vuursteden.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 95).

1682
Schuilenburg met 7 stookplaatsen (dus weer herbouwd, of worden nu de vuursteden van de boerderijen meegeteld?).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 95).

1706
Beschrijving: “het vierkante stuk in den hof aan den vijver” (Deze hof (tuin) is vermoedelijk de reden waarom de huidige gracht gegraven is).
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 103).

1742
Bouw huidige “Bouwhuis”
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 58).

1689 – 1748
Schuilenburg onbewoond volgens de volkstelling.
Bronnen: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 72/73/186) en De havezaten in Salland en hun bewoners.

1775
“Het huys Schuilenburg, genoegsaem heel afgebrooken sijnde, beswaert met acht vuursteden”
Bron: De havezaten in Salland en hun bewoners.

1780
“Van het huis is niets meer te zien, behalve grachten.”
Bron: De havezaten in Salland en hun bewoners.

1803
“In 1803 was er niets meer te zien dan een boerenhuis op of omtrent de plaats staande”.
Bron: Krantenartikel d.d. 4 maart 1941.

1811
Bouw huis “Stokkers” in de “Bongert”.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 14).

1875
Herberg bij de (nieuwe) stalkolk afgebroken.
Bron: De havezate Schuilenburg en de Reggevallei. (blz. 183).

Rond 1930
Huis “Stokkers” gesloopt.

1981
Bakkerij afgebroken i.v.m. aanleg fietspad.