Het eerste bouwhuis

De hamvraag bij dit bouwhuis is: ‘Waar heeft het gestaan?’ De plaats zou zijn gelegen ten zuiden van het huis van de commies, zoals dat hiervoor beschreven is. Op die plaats is door een wichelroedeloper een fundament aangegeven ter grote van het huidige bouwhuis. Aannemende dat dit klopt, dan hebben de rentmeester en de commies lang naast elkaar gewoond. De beschrijving van de schaapskooi bevestigd de gedachte van deze plaats van het bouwhuis en andersom.

Wanneer het eerste bouwhuis is opgericht is onbekend. Wel is bekend dat het er in 1610 stond, omdat er in dat jaar een kind ten doop wordt gehouden van de gewezen bouwmeester van het bouwhuis, geboren in de schaapskooi.

Het bouwhuis zal met zijn deel (ook wel delle; de inpandige veestalling) naar de weg gestaan hebben, zoals het huidige bouwhuis dat ook doet en dit veel vaker voorkomt bij oude boerderijen, hetgeen voor het gebruik ook het meest logische is. Deze gedachte heeft ook te maken met de vermoedelijke plaats van de schaapskooi.

De term bouwhuis wordt ook gebezigd voor gebouwen op het voorplein van havezaten, waar de paarden en de koetsen gestald werden. Deze waren vaak vrij fors van omvang. Er ligt echter geen relatie met de term bouwhuis, zoals die nu voor de boerderij gebezigd wordt. Daar het huidige bouwhuis gebouwd werd ter vervanging van het 1e en het gebouw bij de bomen en de toegangsbrug er in 1830 nog stond kan dit dus niet het 1e bouwhuis zijn.